De School


Stichting en bestuur

Onze school maakt sinds januari 2009 deel uit van Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe. Deze Stichting beheert vijf basisscholen: de Schakel in Meteren, de Wegwijzer in Kesteren, de Eben-Haëzerschool in Lienden, de Hervormde School in Opheusenden en onze school: School met de Bijbel te Randwijk. Alle scholen hebben een locatiedirecteur, aangestuurd door de algemeen directeur.

Het bestuur van SSBB fungeert als toezichthouder. De algemeen directeur is gemandateerd bestuurder. Voor ouders doen zij hun werk voornamelijk op de achtergrond. Op deze manier scheppen ze voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen. Als u kennis wilt nemen van de samenstelling van het bestuur, de statuten en de visie van onze Stichting verwijzen we u naar www.ssbb.nl. Op deze website is ook het jaarverslag te vinden, waarin we verantwoording afleggen van het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel. Vanuit iedere school is er één bestuurslid afgevaardigd naar het bestuur.

Daarnaast is er op onze school een bestuurscommissie die (voornamelijk) uit ouders bestaat. De bestuurscommissie heeft vooral een adviserende rol bij benoeming van personeel en in zaken rondom identiteit. Ook is de bestuurs-commissie betrokken bij werkzaamheden rondom de school.

Omdat binnen de SSBB ruimte bestaat voor de eigenheid van iedere school, is het (nog steeds) mogelijk lid te worden van "De Vereniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs" te Randwijk. Als lid kunnen door de bestuurscommissie worden toegelaten personen die:

  1. Lid zijn van een kerkgenootschap dat dezelfde grondslag heeft als de verenging en die schriftelijk instemmen met de grondslag van de vereniging;
  2. Meerderjarig zijn;
  3. Bereid zijn de contributie te betalen (€5,- per jaar).

De vereniging heeft als grondslag Gods Woord als het enige richtsnoer voor geloof en wandel, uitgelegd in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofbelijdenis en de Dordtse Leerregels.